REGLEMENT FOR KASTRUP FISKERI- OG LYSTBÅDEHAVN

Gyldig fra 1. april 2004

§ 1
Kastrup Broforening udlejer pladser i havnen for sommersæsonen 1. maj – 31. oktober, og pladser på land på foreningens areal for vintersæsonen 1. november – 30. april.

§ 2
Pladskort for sommersæsonen skal indløses fra 1. – 15. april. Pladskort for vintersæsonen skal indløses fra 1. – 15. oktober. Pladskort der ikke er indløst, vil efter ovennævnte datoer, hvis særlig aftale ikke er truffet, blive tildelt nye lejere. I lejen er inkluderet brugen af bedding for 1 ophaling og 1 søsætning. Brug af bedding udover det ovennævnte koster p.t. kr. 80.00 pr. gang plus kr. 20.00 pr. dag på land.

§ 3
Al indbetaling skal ske til havnefogeden.

§ 4
Kvittering for sommerleje h.h.v. vinterleje skal på anmodning forevises havnefogeden inden udsætning h.h.v. ophaling kan finde sted.

§ 5
Havnefogeden anviser plads i havnen og på land og kan forelægge et fartøj til anden plads end den oprindeligt fastlagte. Ved indløsning af pladskort for vintersæsonen skal lejere inden 1. nov. aftale tilnærmelsesvis dato for ophaling. Uden aftale kan plads på land ikke garanteres.

§ 6
Fremmede både kan efter aftale med havnefogeden komme på land. En særlig formular skal dog udfyldes og underskrives af lejeren.

§ 7
Havnefogeden eller en af bestyrelsen bemyndiget skal være til stede ved ophaling og søsætning af de både, som benytter havnens materiel og overvåge at havnens materiel ikke lider overlast. Bådejeren skal aflønne havnefogeden for nævnte arbejde med et nærmere fastsat beløb.

§ 8
Hverken Broforeningen eller havnefogeden påtager sig noget ansvar for skader på både og andet opstået under benyttelse af Broforeningens materiel, idet benyttelse heraf udelukkende sker på bådejerens eget ansvar.

§ 9
For fartøjer, der transporteres på land til og fra havnepladsen erlægges en afgift på p.t. kr. 100,00 for hver transport.

§ 10
Alle fartøjer skal være forsynet med hjemsted og navn, samt den af Broforeningen udleverede mærkat med pladsnummer.
Endvidere skal fartøjets ejer have en ansvarsforsikring, som dækker fartøjet.

§ 11
For både, som ikke er søsat inden 1. juni, betales kr. 20,00 pr. dag for overskydende tid.

§ 12
Kørsel med beddingsvogn på asfalt må kun finde sted på skinner. Undladelse kan medføre bortvisning fra havnen. Endvidere må løftestænger aldrig bruges direkte på asfalten.

§ 13
Lejer er pligtig til efter klargøring og rengøring af både på land at foretage oprydning i forbindelse med søsætning. Efter søsætning skal Broforeningens materiel anbringes efter havnefogedens anvisning. I modsat fald tilgår der lejeren regning for oprydning, der foretages af Broforeningen.

§ 14
Fortøjninger og fendere skal være forsvarlig kvalitet.

§ 15
Forurening af havnen så som udkastning af affald og udtømning af spildolie er forbudt. Containere og beholdere til disse formål skal benyttes.

§ 16
Al ind- og udsejling af havnen skal ske med langsom fart.

§ 17
Badning i havnen er forbudt.

§ 18
Mindreårige må ikke færdes alene på havnen eller i fartøjer.

§ 19
Lejeren er ansvarlig for skader, som han, hans mandskab eller familie måtte anrette på havnen, dens ejendele eller andres fartøjer, og skal betale de dermed forbundne omkostninger.

§ 20
Ved salg eller overdragelse af fartøj skal lejeren give meddelelse til havnefogeden. Da plads ikke følger fartøj, hæfter lejeren for løbende udgifter, indtil fartøjet er ude af havnen, eller anden aftale om leje af plads er indgået.
Ønsker en lejer at udskifte sin båd med en anden end den, der er lejet plads til, og stadig ønsker plads i Broforeningens havn til den nye båd, skal lejeren skriftligt ansøge Broforeningen om dette.
I ansøgningen skal følgende oplysninger om det nye fartøj angives: type, største længde, største bredde og dybdegang.
Broforeningen er ikke forpligtiget til at give en lejere plads til et andet fartøj før lejeren har fået accept på sin ansøgning.

§ 21
Elektricitet må kun benyttes i forbindelse med klargøring af både samt i rimeligt omfang til opladning af akkumulatorer. Evt. misbrug kan medføre bortvisning fra havnen.

§ 22
Fartøjer, som ikke har været på land i vintersæsonen kan uden for sæsonen hales på land for en periode af 14 dage. Overskrides denne periode, betales kr. 20,00 pr. dag.

§ 23
Ejere og lejere af skure på havnen, har pligt til at holde pladsen omkring skuret ordentlig og ryddelig.

§ 24
Kørsel med bil på havnen bør undgås, og er kun tilladt når udstyr, grej eller materialer skal transporteres til fartøj eller skur.
Hvis bilen skal parkeres på havnen efter aflæsning, skal den henstilles på parkeringsarealet.
Ved kørsel på havnen, hvor svingbommen skal passeres, skal svingbommen lukkes efter såvel ind- som udkørsel, var svingbommen låst, skal den låses efter passagen. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra havnen.

§ 25
Det påhviler lejeren at melde adresseændring til Broforeningen.
Såfremt dette undlades er Broforeningen berettiget til at pålægge lejeren omkostningerne ved fremskaffelse af ny adresse gennem folkeregistret.

§ 26
Såfremt havneleje ikke indbetales til tiden fremsender Broforeningen rykkerskrivelse. Broforeningen forbeholder sig ret til at pålægge administrationsgebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser.
Såfremt den i rykkerskrivelsen anførte betalingsfrist ikke overholdes, behandles restancen af foreningens bestyrelse med opsigelse for øje.
Opsigelse meddeles lejer skriftligt og anbefalet.
Herefter har lejer seks måneder til at fjerne fartøjet fra havnen.
Havneleje beregnes i hele perioden, og modregnes i eventuelt indbetalt depositum, som først kan komme til udbetaling når fartøjet er fjernet fra havnen, og eventuelt lejet skur er rømmet, og afmeldt til havnefogeden.
Hvis lejer efter seks måneder fra opsigelse ikke har flyttet båd, og rømmet skur, sælges fartøjet samt eventuelle effekter fra skur ved auktion.
Depositum med fradrag af det til Broforeningen skyldige beløb henstår uden forrentning i fem år fra opsigelsesdato, herefter fortaber lejer alle rettigheder på tilbagebetaling.
Udgifter til opsætning af fartøjer fritages Broforeningen for ansvar for eventuelle skader, der måtte ske under ophalingen, da denne er foretaget på lejerens regning og risiko.
Såfremt lejeren ikke har givet fyldestgørende adresseoplysninger henvender Broforeningen sig til folkeregistret for herigennem at få nødvendige oplysninger.
Kan disse oplysninger ikke fremskaffes sælges fartøjet på auktion uden yderligere varsel seks måneder efter henvendelse til folkeregistret.

§ 27
Ved tildeling af plads forevises sygesikringsbevis.

§ 28
Lejeren accepterer med sin indbetaling af pladsleje, at have modtaget og læst eksemplar af dette havnereglement og under sit lejemål at rette sig efter havnereglementet.

§ 29
Havnefogeden påser, at alle regler overholdes og efterkommes.

Alle takster er ekskl. moms gældende fra 1. april 2004 og vil fremover årligt blive reguleret med nettoprisindekset.